Padgett messages på svenska

Padgett Messages på svenska – True Gospel Revealed Anew by Jesus (Del 5)

Jesus styrker att Sankt Paulus skrev om återuppståndelsen.

16 januari, 1916

Jag är här, Jesus.

Jag är glad att Paulus kunde skriva till dig med sådan framgång om de två ämnen som jag vet kommer intressera dig och det som Paulus skrev om är väldigt viktigt för människornas föreställningar, för i frågan om återuppståndelsen grundas den doktrin som kallas kristendom, och jag måste säga att den grunden så som den förklaras av de ortodoxa kyrkorna och Bibel-kommentatorerna är en väldigt svag grund, och väldigt sårbar för angrepp från de som inte är nöjda med Bibelns auktoritet eller förklaringarna av dess läror så som de ser ut idag. Paulus kommer att avsluta detta högst viktiga budskap, och låt mig uppmana dig att göra vad du kan för att vara i bästa möjliga tillstånd så att du kan ta emot det korrekt.

Ja, jag kommer inte skriva mer ikväll, utan bara säga att jag är här med dig i min kärlek och mitt inflytande, och jag försöker hjälpa dig på de sätt som vi har skrivit om till dig. Med all min kärlek och mina välsignelser, så hälsar jag dig godkväll.

Din broder och vän,

Jesus

Paulus från Tarsus: Den återuppståndelse som Jesus lärde ut, utan vilken vår tilltro som kristna är förgäves.

8 februari, 1916

Jag är här, Sankt Paulus från det Nya testamentet. Jag önskar fortsätta med mitt meddelande ikväll.

Som jag sade i min förra skrivelse så finns det en återuppståndelse som är avgörande för människans frälsning, som Jesus lärde ut, vilken kunskapen om försvann för världen efter hans följares och troendes död under de första seklerna, och därmed för de som tog på sig att lära ut doktrinerna om den återuppståndelse som han kom för att förkunna och lära ut.

Du och hela mänskligheten måste veta att den återuppståndelse som är hörnstenen för kristendomen är en återuppståndelse från de döda, och inte från en människas själva existens som en ande i den fysiska kroppen på Jorden, och inten som en själens återuppståndelse från dess omgivning och begränsningar som jordelivet har gett den.

Så vilken är den återuppståndelse som Jesus hänvisade till när han sade: ”Jag är återuppståndelsen och livet?”

För att kunna förstå den återuppståndelsen måste vi förstå vad som menas med människans död, det vill säga den verkliga människan – jaget – den delen av henne där livets andetag existerar, oavsett om hon är i det fysiska eller i det andliga.

Som du fått förklarat på annat håll, så när människan skapades så var det hennes fysiska kropp, andekroppen och själen som skapades, och dessutom – och det tilläget var den viktigaste delen av hennes skapelse – potentialen att bli så enig med Fadern till Hans natur och så viss om Hans egenskaper, att hon, människan, skulle bli så genomsyrad av en del av Faderns gudomliga essens och en bit av Hans gudomlighet att hon skulle bli odödlig, så att döden aldrig mer skulle kunna beröva henne hennes existens, och inte bara det, utan hon skulle inse medvetenheten om sin odödlighet.

Den här potentialen var en del av Hans skapelse, och som vi har förklarat tidigare, den enda delen av Hans skapelse som dog som en följd av hennes olydnad; för det är väldigt uppenbart från den knappa kunskap som människan har, eller skulle kunna ha, genom det normala undersökandet av hennes varelses kvaliteter, och genom den psykiska forskningen i nutid, liksom genom förståelsen av de många tillfällen som hänvisas till i Bibeln om bortgånga andars synlighet och manifestationen av deras existens, och också genom de många tillfällen där andar varit synliga i det som kallas för den sekulära historian, att människans själ och andekropp aldrig dog, och att hennes fysiska kropp levde i många år efter den dag då domen, på grund av hennes olydnad, förkunnade att hon skulle dö. Och som jag har sagt så är den dödliga kroppen inte människan, utan bara klädseln som täcker över den verkliga människan.

Den här potentialen var sålunda den enda delen av den skapade människan som dog, och eftersom Jesus mission var att lära ut om människans återuppståndelse från de döda, så följer naturligtvis att det enda som avsågs att återuppstå var potentialen att bli en del av Guds gudomlighet. Det här är den enda verkliga och sanna återuppståndelsen, och på den återuppståndelsen måste kristendomens tilltro och sanning vila – och med kristendom menar jag all religion som baseras på Jesus, Kristus, sanna läror.

Det står en del saker i Bibeln som, om de förstods rätt, skulle visa människan att man inte avsåg någon återuppståndelse av kroppen som det Jesus kom till Jorden för att förkunna och lära ut.

När han sade: ”Jag är återuppståndelsen och livet”, så sade eller menade han inte: ”Vänta tills jag dör och sedan kommer jag att bli återuppståndelsen”, eller ”När du ser mig stiga upp till Himlen så kommer jag att bli återuppståndelsen och du kommer veta det”, utan hans förkunnelser, inte bara vid nämnda tillfälle utan alla gånger, var att han var återuppståndelsen medan han levde. Och de här förkunnelserna hänvisade inte till människan Jesus, eller till något han kunde ha använt sin kropp till, vare sig fysisk eller andlig, eller till någon synbar uppstigning av hans fysiska kropp, vilket aldrig ägde rum, eller till någon uppstigning av hans andekropp som ägde rum. I de här avseendena var han i princip varken något mer eller något annat än andra människor som hade dött eller skulle dö.

Men innebörden i hans uttalande och hans mission var att det genom människans olydnad hade skett en död av möjligheten för henne att bli enig med Fadern och ta del av Hans gudomliga natur, och då den möjligheten aldrig hade återinförts till människan under alla de mellanliggande åren, och människan hade förblivit i det här dödens tillståndet under alla de långa seklerna, så om människan bara kunde tro på honom som den sanne Kristus och i hans läror om återinförandet av detta stora privilegium att återigen bli eniga med Fadern och erhålla odödlighet, och skulle följa hans råd om hur människan skulle kunna förverkliga fördelarna med detta stora privilegium, så skulle hon bli mdveten om att Jesus var återuppståndelsen från de döda. Inte människan eller läraren Jesus eller Faderns utvalde och smorde, utan den Jesus som förkroppsligadede de sanningar som han förkunnade som återinförandet av den stora gåvan. Enbart på det här viset var Jesus återuppståndelsen och livet.

Han själv hade fått den största gåvan och insett sin enighet och medvetenheten om sin odödlighet och innehavandet av den gudomliga naturen, och visste att han hade lyfts bort från döden och in i livet, och därför så, om människorna kunde tro på hans läror om återuppståndelsen, dessa läror och inte människan Jesus eller ens det faktum att han återuppstod, skulle alla människor dras närmare honom, det vill säga in i det tillstånd av liv och medvetenhet som han hade uppnått.

Så återuppståndelsen som Jesus utlovade till människan var återuppståndelsen av denna stora potential som hon hade förlorat vid tiden för den första olydnaden, och som inte hade återställts förrän Jesus ankomst.

Det är viktigt att inte missförstå vad som menas med den här återuppståndelsen. Som jag har sagt, när människorna förlorade den här potentialen så var de i ett dödstillstånd, och det var inte möjligt för dem att komma ur det här tillståndet. De hade enbart vad som kallas deras naturliga kärlek, utan någon möjlighet att få den gudomliga kärleken, vilken behövs för att de ska kunna få någon del av den gudomliga naturen och en medvetenhet om odödligheten. När den stora potentialen, vilken för dem var som om den aldrig hade exiterat, återinfördes, så fick människorna återigen den ställning de hade som de första människorna före deras fall, och de var i själva verket inte längre döda, utan hade nu potentialen att bli det som hade försakats av de första föräldrarna.

Men som vi har sagt dig, så var inte den här potentialens gåva i sig själv återinförandet hos människorna av de kvaliteterna, då en sådan potential blott gjorde det möjligt för dem att uppnå dessa genom aspiration och strävan. Före det här återinförandet så kunde inte människorna genom några aspirationer eller strävanden från sin sida få de omständigheter och kvaliteter som denna potential gjorde möjlig, oavsett hur stor strävan vore, därför att för dem var människan helt enkelt och fullständigt död. Efter återinförandet så togs omöjligheten som denna död hade påfört dem bort, och sedan fick mäniskan, inte hela fullbordandet av vad som var möjligt att erhålla på grund av det återinförandet, men privilegiet att uppstiga från döden till livet – genom återuppståndelsen från döden till det odödliga livets prakt.

Och även om det här privilegiet har blivit en del av människans besittning, så om hon hade förblivit omedveten om det här faktumet, då skulle hon i praktiken fortfarande ha förblivit i det här dödstillståndet och aldrig ha fått fördelarna med återinförandet av den stora gåvan. Så för att avslöja denna livsviktiga sanning för människorna som Jesus lärde ut och visade upp genom sitt eget liv, besittandet av de kvaliteter som blev hans tack vare gåvans existens.

Och han lärde också ut att medan människorna har det omnämnda privilegiet, såvida de inte söker efter och ber uppriktigt till Fadern om att få ta emot Hans gudomliga kärlek i gåva, så skulle inte potentialen som hade skänkts dem föra dem till återuppståndelsen från de döda, och de skulle fortsätta sina liv som dödliga och som invånare i andevärlden, som om de fortfarande stod stilla under dödens dom.

Här vill jag påpeka att den här potentialen, som förlorades genom de första föräldrarnas olydnad och återinfördes av Fadern och uppenbarades av Jesus för mänskligheten, var privilegiet att ta emot och besitta Faderns gudomliga kärlek, som när vi besitter den ger människan vissa kvaliteter av gudomlighet och odödlighet.

Så återuppståndelsen från de döda som mästaren lärde ut och som är den enda grunden för den kristna tron, uppkommer ur det faktum att Gud återinförde privilegiet till människorna att söka efter och ta emot Hans gudomliga kärlek vilken skulle göra den dödliga enig med Honom och odödlig; och ur det vidare faktum att människan, för att uppnå återuppståndelsen, måste sökaoch finna denna gudomliga kärlek och därigenom bli den sanna återuppståndelsens barn – en återuppståndelse som profeter eller siare eller reformatorer eller lärare av trosinriktningar, oavsett hur utmärkta deras moraliska läror och personliga liv kan ha varit, inte hade någon kännedom om före Jesus ankomst.

Han var sannerligen Återuppståndelsen och Livet, och jag, Paulus, som är mottagaren av denna återuppståndelse och vet vad jag talar om och har kunskap om det faktum att de invånare i andevärlden som aldrig har tagit emot den här återuppståndelsen fortfarande är i ett dödstillstånd, vad gäller mottagandet av Faderns gudomliga kärlek och medvetenheten om odödligheten, så jag förkunnar för dig att vad jag har försökt bekriva som återuppståndelsen från de döda, är den Sanna Återuppståndelsen.

Jag ska sluta nu, då jag har skrivit en lång stund.

Så, min kära broder, hälsar jag dig godkväll.

Din bror i Kristus,

Paulus.

Varför Guds gudomliga kärlek är nödvändig för människan att besitta för att hon ska kunna bli enig med Fadern och en invånare i det Himmelska kungariket

27 juni 1916

Jag är här, Jesus.

Ikväll önskar jag skriva till dig om ett ämne som är av intresse för hela mänskligheten, och jag hoppas att vi kommer kunna kommunicera och att du tar emot budskapet.

Jag önskar skriva om ämnet – Varför Guds kärlek, och jag menar den gudomliga kärleken – är nödvändig för människan att besitta så att hon ska kunna bli enig med Fadern och en invånare i det Himmelska kungariket.

Jag har redan skrivit till dig om vad den gudomliga kärleken är i kontrast till den naturliga kärleken, och hur den är nödvändig för att frälsa människorna från deras synder så att de kan bli invånare i det Himmelska kungariket, och att inget annat än den här kärleken kommer göra en människa enig med Fadern, och att ingen ceremoni eller tro på mig som människornas frälsare kommer att framställa det resultatet; och nu kommer jag försöka visa dig varför det är nödvändigt med denna gudomliga kärlek, visa dig filosofin kring omvandlingen av den blotta människan till den gudomliga ängeln, som varje människa blir som tar emot denna kärlek in i sin själ.

För det första så är människan, som du har fått veta, Guds särskilda skapelse, och hon är inte större än de beståndsdelar som används för hennes skapelse så som hon är i sina enskilda och sammanlagda kvaliteter, och dessa delar är blott vad Gud i Sin skapelseakt utformade dem till att vara.

Man ska inta anta att dessa delar eller några av dem är en del av Gud, eller av Hans essens eller kvaliteter, för det är de inte, och de är lika åtskilda och särskilda från Honom och Hans kvaliteter, som de lägre skapelserna ur Hans vilja är, så som djur, växter och mineralämnen. Den enda skillnaden är att människan är av en mycket högre skapelseordning, och i ett avseende skapad till Guds avbild, och ingen annan av Hans skapelser har denna avbild i sin skapelse. Men oavsett detta så är inte människan någon del av Gud, utan blott en distinkt skapelse, och i sin bästa och renaste form endast en människa, som helt enkelt har de kvaliteter som skapades i henne vid tiden då hon började existera.

Det finns vissa kvaliteter som människan besitter, så som kärlek och visdom och de resonerande förmågor som kan sägas likna de Gudsliknande attributen, och det gör de; men de är ändå inte en del av Guds essens eller kvaliteter, och när människan hävdar att människan är gudomlig, eller att hon har den gudomliga naturen inom sig eller ens en del av den gudomliga essensen, så har de fel, för kvaliteterna inom dem som verkar ha denna gudomliga likhet, är blott de som skapades i syftet att göra människan till en perfekt människa.

Och på grund av den här uppfattningen om människan vad gäller hennes inneboende kvaliteter, så har hon förlorat, förlorar hon och kommer hon att förlora möjligheten att besitta Faderns natur eller essens som hon skulle kunna få, om hon följer den riktiga och enda metoden som Gud har gett henne för att hon ska kunna bli enig med Honom.

Människans universum kan och kommer att fortsätta existera, även om människan kanske aldrig tar del av Faderns gudomliga natur, och människan kommer att leva och njuta av den lycka som skänktes henne vid stunden för hennes tillblivelse, och hon kommer inte förlora sin existens perfekta tillstånd efter att hon har skiljts åt från synd och fel, hennes egna skapelser. Men hon kommer inte att bli något mer än den perfekta människan, och i kommande tider så kommer hon inte bli något mindre, och ändå kommer hon alltid, så länge hon existerar, att förbli åtskild från Faderns natur och essens, precis som hon var vid stunden för sin tillblivelse, såvida hon inte tar emot Faderns gudomliga natur och essens på det sätt jag har omnämnt.

Människans högsta begåvning, antingen i själen eller hjärtat eller intellektet, är blott det som hör till henne som en del av hennes tillblivelse, och är inte ens den minsta delen av Faderns gudomliga natur och kvaliteter. Ingen gudomlig del eller andel kommer in i människans tillblivelse, oavsett hur gudomligt sammansatt människan verkar vara eller hur gudalik hon verkar i sin storhet eller sitt intellekt eller i omfattningen på hennes kärleks natur.

Så du förstå, människan är lika åtskild från Gud från Hans gudomlighet som djuret är från människan, och måste för alltid förbli sådan tills hon följer den enda vägen Gud har beskrivit för henne där hon kan få en del av denna gudomlighet.

Allt detta visar nu att människan, oavsett hur högt hon kan ha utvecklat sitt intellekt i vilken omfattning hon än har utvecklat sin moraliska och kärleksfulla natur, inte kan bli mer än den blotta människa hon var i början – perfekt i alla avseenden – för hon var i början perfekt i alla avseenden, och som jag har sagt tidigare så gör Gud aldrig några misstag i Sina skapelsers perfektion, även om det i människans fall kan se ut som att Han gjorde det när Han gav henne den fria viljans stora makt, vilket när den utövas felaktigt har orsakat syndens och ondskans närvaro i människans medvetandes värld.

Och människan gjordes ändlig, och hennes kapacitet för att använda någon av alla sina kvaliteter har gränser som hon inte har någon möjlighet att överskrida. Hennes intellekt är bundet av gränser som avgörs av de Guds lagar som styr över det, och även hennes kapacitet för att älska och för att njuta av sin lycka, och även om hon kanske kan leva i all evighet antingen som människa eller andemänniska, så har hon inte möjligheten att överskrida eller gå bortom sin varelses gränslinjer. Hon kan inte komma in i det Gudomligas rike där det inte finns några begränsningar, och kapaciteten för att ta emot kunskap och vishet och kärlek och för utveckling som står i proportion med Gud själv.

Då är det tydligt, när människan natur och begränsningar och kapacitet är sådan, att hon aldrig genom sin egen varelse och de kvaliteter hon besitter kan ta del av Guds natur och essens, såvida hon inte tar emot någonting utöver dessa kvaliteter, och hon måste ta emot detta något utifrån. Det går inte att säga att det finns inuti henne, som en inneboende del av henne, som när det utvecklas gör henne till en gudomlig natur och till en del av Faderns essens, för det är inte sant. Det finns ingenting i människan av denna natur, och det är omöjligt att framställa en Gudomlig essens såvida det inte finns något som den kan framställas ur, som i någon grad har denna essens natur. Det skulle motsvara att framställa något ur inget som inte ens Gud försöker sig på att göra.

Så, såsom människan är begränsad, så begränsas av nödtvungenhet allt som flödar från de kvaliteter och egenskaper som hon besitter. Åtnjutandet av hennes intellekt, njutningarna i hennes kärlek, tillfredsställelsen över hennes resonerande förmågor, och på det stora hela hennes kapacitet till lycka har sina gränser, och dessutom kan hon aldrig få medvetenheten om odödligheten, vare sig som ande eller dödlig, även om hon kanske strävar efter den.

När människan tar till sig den gudomliga naturen och upptas i Faderns essens, så blir hon som Fadern, och vad än hennes avbild av Fadern kan ha varit när hon var blott en människa, så blir hon nu den verkliga Substansen, och gränserna för möjligheterna tas bort, kärleken har inget slut och den intellektuella utvecklingen har inga gränser, lyckan ingen bortre ände och odödligheten blir en visshet, och själen en ny skapelse, som har Faderns gudomliga essens; och tills den här nya skapelsen har ägt rum och omvandlingen blir en verklig sak, och själen görs enig med Fadern, så kan inte människan komma in i Himlens kungarike. Och då inte längre som människa, utan nu som en ängel.

Som jag har skrivit till dig tidigare så kan allt detta endast uppnås genom den NYA FÖDELSEN, vilket är inflödandet i människans själ av Faderns gudomliga kärlek. Den här kärleken innehåller essensen av Guds gudomlighet, och när människan tar emot den så är hon sedan av samma essens som Fadern, och för första gången blir hon en del av det Gudomliga, och anpassad för att bebo de Himmelska sfärerna. Människan kan inte ta del av den här naturen på något annat vis, och det krävs inte mycket resonerande för att visa på den logiska sanningen i det påståendet, för människan i sina tidiga gärningar och i sina materiella experiment med att framställa kemiska föreningar från beståndsdelar, tillämpar samma princip som jag tar upp i uttrycket: ”Degen kan inte jäsa såvida inte jäst finns i degen.” 1

Så du förstår att utan att den Gudomliga kärleken kommer in i själen så blir det omöjligt för den naturliga människan att bli en Gudomlig ängel. Trosföreställningar och doktriner och offer kan inte ge den här omvandlingen, och även om trosföreställningarna kan vara utan tvivel, och lärorna och doktrinerna tillfredsställande, och offren utan ände, så kommer de ändå allihop aldrig kunna förändra själen i den blotta människan till den Gudomliga ängelns själ, och allt detta är delvis varför människan borde söka ta emot den Gudomliga kärleken och bli en invånare i de Himmelska sfärerna.

Jag har skrivit tillräckligt länge ikväll och jag är glad över hur du har tagit emot det.

Med all min kärlek och mina välsignelser, jag är

Din broder och vän,

Jesus

1 Just den här frasen finns inte i Bibeln, och det närmaste vi hittar verkar vara Matteus 13:33.

Vikten av att veta vägen till det Himmelska kungariket – många påståenden i Bibeln stämmer inte.

18 oktober 1919

Jag är här, Jesus.

Låt mig skriva några rader, för jag måste berätta för dig om en viktig sanning som är nödvändig för människan att känna till för att hon ska kunna nå det Himmelska kungariket, och en kunskap om planen för frälsning.

Jag vet att Bibeln innehåller många uttryck som tillskrivs mig i anknytning till den här planen, och många av mina påstådda yttranden är sådant som de som gör anspråk på att vara kristna tror på, vilket inte är sant, för jag har aldrig sagt dem och de står i motsats till vad jag har tagit emot från Fadern som den verkliga planen för människans frälsning från synden, och till det enda sättet som de kan uppnå den verkliga enigheten med Fadern på och en vetskap om sin egen odödlighet.

Många av dessa uttalanden skrevs av människor som inte kände till den enda vägen till enighet med Fadern, och var följderna av de manuskripts läror som fanns på den tiden, och som togs emot av judarna som Moses uppenbarelser, och från många av profeterna vilka inte hade någon kännedom om den Gudomliga kärleken eller om dess återinförande till mänskligheten. Dessa människor påstod att jag sade de sakerna för att de stämde överens med deras syn på vad som var nödvändigt för att frälsas, eller möjligheten för att de skulle bli eniga med mig och med Fadern, och när de skrev upp sina tankar blandade de ihop sanningen med det de förmodade var sanningen så som den står i det Gamla testamentet; och det har skett stora skador på grund av att de tillskrivit mig många av dessa uttalanden, på grund av den förmodade auktoriteten som därigenom hör ihop med dem.

Mina lärjungar lärde aldrig ut och förstod det aldrig som att deras frälsning, eller någon annan människas frälsning, var beroende av tilltron till mig som Guds son, eller att jag, som blott Jesus, inom mig hade något företräde i att förlåta synder eller garantera ett inträde i Guds sanna kungarike, eller att jag, som människan Jesus var Guds son i den betydelse som Bibeln lär ut. De visste att Fadern hade uppenbarat sanningen för mig, och att jag inom mig hade den kärleken, som i stor omfattning gjorde mig lik och enig med Fadern. De visste att mina läror om återinförandet av den Gudomliga kärleken var sanna, och att när de eller någon människa skulle besitta den kärleken, i motsvarande omfattning på det besittandet, så skulle de bli eniga med Fadern, och även med mig, som hade den inom mig i högre grad än någon annan människa. Jag säger att de visste detta och lärde ut det fill folket så som jag hade lärt ut det till dem; men när de som sammanställde det nuvarande Nya testamentet började förkunna mina uttalanden och läror, så kände de inte till den här kärleken, och därför kunde de inte förstå vad många av mina faktiska uttalanden betydde, och gav dem en tolkning vad gällde mina verkliga yttranden, som skulle stämma överens med deras kunskap.

Nej, jag är inte korrekt citerad i många av dessa uttalanden, och jag kan säga att när det gäller de allra flesta av dem, så hade människorna, så som de nu är skrivna och representeras i Nya testamentet, tappat bort kunskapen om deras verkliga innebörd, och ur sina egna sinnen dokumenterade de vad de trodde att jag verkligen hade sagt.

Jag vet inte hur dessa felaktiga uttalanden kan rättas till, förutom genom att ta varje uttalande och visa på dess felaktighet genom hur det inte är kompatibelt med det jag säger nu. Det skulle ta för mycket tid och kräva för mycket energi som skulle kunna användas på ett bättre vis till att förkunna vad sanningen verkligen är. Men jag kommer att säga detta, att närhelst dessa uttalanden antyder att jag gör anspråk på att vara Gud, eller att jag kunde förlåta eller förlät människorna deras synder, eller att vem som än bad till Fadern i mitt namn skulle tas emot, allihop är osanna och har lett till stora missuppfattningar hos den uppriktige sökaren av kunskapen om odödligheten.

Mina lärjungar stod mig nära och förstod mina uttalanden bättre än alla andra, och ändå förstod de inte hela sanningen, och lämnade det dödliga livet med många förväntningar som inte uppfylldes och genom deras själva natur inte kunde uppfyllas. De var på vissa icke-essentiella områden påverkade i sina föreställningar och förväntningar genom sin utbildning i det Gamla testamentets skrifter, och var i hög grad judar i sin livssyn när de dog. De förstod kärnan i det som avgjorde deras relation med Gud och deras existens i den kommande världen, men vad gäller många av de icke-essentiella områdena så behöll de sina fäders tro, och kunde inte ta emot all sanning som jag kunde ha lärt dem.

Jag ska inte dröja kvar för att korrigera de yttranden jag påstås ha gjort, utan behöver använda min och din tid till att förkunna och uppenbara sanningen så som den är nu och var då, och du och världen får då veta att varhelst och närhelst dessa citat av mig i Bibeln står i konflikt med vad jag har skrivit och kommer att skriva till dig, så är de inte sanna och jag har aldrig sagt dem. Så på det här generella viset gör jag det tydligt för människor att Bibeln i sina olika delar inte ska litas på eller tros på som att den innehåller sanningen eller mina förkunnelser om sanningen.

Jag kommer snart tillbaka och skriver ett meddelande om en livsviktig sanning och hoppas att du kommer vara i ett tillstånd där du kan ta emot det. Nu säger jag godnatt och Gud välsigne dina arbetsinsatser och hålle dig i trygghet i sin omsorg.

Din broder och vän,

Jesus

Fotnot: Om du känner att du skulle vilja tacka ekonomiskt för arbetet med översättningen så är du välkommen att donera via Swish: 0767 932 892, eller Swedbankkonto: 82990-603 832 0963. Alla gåvor tas emot med stor uppskattning och varm glädje!    

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s